Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Massagepraktijk De Woerd

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– Massagepraktijk De Woerd: Massagepraktijk De Woerd praktijk voor ontspanningsmassage, gevestigd te 6686 CS Doornenburg op
het adres Duisterestraat 35, hierna genoemd, Massagepraktijk De Woerd.
– Medewerker: een persoon welke in dienst of werkzaam is voor en/of onder de naam van Massagepraktijk De Woerd. Deze medewerker is géén arts of therapeut.
– Aangeboden dienstverlening:
verzorgen van, diverse massages in de praktijk als op locatie, cursussen, demonstraties en presentaties. De massages zijn niet medisch en niet erotisch.
– De cliënt: de persoon welke een behandeling ondergaat bij een masseur in dienst of werkende voor Massagepraktijk De Woerd.
– Een behandeling: een overeenkomst tussen Massagepraktijk De Woerd enerzijds en de cliënt anderzijds waarbij tegen betaling door de cliënt, een behandeling wordt gegeven door Massagepraktijk De Woerd.
– Huisregels: het reglement waar de cliënt zich aan dient te houden in de aanloop naar en/of tijdens de behandeling. Huisregels zijn van kracht op de vestiging.
– Een opdracht: een overeenkomst tussen Massagepraktijk De Woerd enerzijds en de opdrachtgever anderzijds waarbij tegen betaling door de opdrachtgever, (een) dienst(en) wordt/worden verleend door Massagepraktijk De Woerd.
– Een contract: een schriftelijke overeenkomst tussen Massagepraktijk De Woerd enerzijds en de opdrachtgever anderzijds voor een bepaalde duur waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, (een) dienst(en) wordt/worden verleend door Massagepraktijk De Woerd.
– De opdrachtgever: de wederpartij van Massagepraktijk De Woerd welke Massagepraktijk De Woerd de opdracht gegeven heeft tot het tegen betaling geven van massages op locatie/cursussen/demonstraties/presentaties.
– De contactpersoon: een personeelslid welke is aangesteld door de opdrachtgever of de opdrachtgever zelve die verantwoordelijk is voor het onderhouden van de contacten tussen opdrachtgever en Massagepraktijk De Woerd.
– De werknemer: een personeelslid van de opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid
a. Op alle offertes, (order)bevestigingen en overeenkomsten tussen Massagepraktijk De Woerd enerzijds en de opdrachtgever/cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend de Algemene Voorwaarden van Massagepraktijk De Woerd van toepassing.
b. Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
c. Alle offertes worden gedurende een maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
d. Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Massagepraktijk De Woerd aan de opdrachtgever schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden
a. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien dit schriftelijk door Massagepraktijk De Woerd is bevestigd.
b. Indien van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
c. Wanneer door Massagepraktijk De Woerd gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Massagepraktijk De Woerd op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Massagepraktijk De Woerd één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4. Wijziging van een opdracht of contract
a. Wijzigingen in een opdracht of contract zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk door Massagepraktijk De Woerd zijn bevestigd.
b. Bij een contract kunnen, behoudens het bepaalde in het artikel 4d slechts tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden c.q. rechterlijke tussenkomst.
c. Bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar behoudt Massagepraktijk De Woerd zich het recht om jaarlijks tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Massagepraktijk De Woerd zal de opdrachtgever tijdig voor het verstrijken van een vol contractjaar over de voorgenomen wijziging(en) schriftelijk informeren. De opdrachtgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij Massagepraktijk De Woerd binnen 10 werkdagen na de kennisgeving het tegendeel bericht en het contract beëindigt conform artikel 15.
d. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Massagepraktijk De Woerd om ten gevolge van wettelijke regelingen de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Massagepraktijk De Woerd is gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 5. Duur van een opdracht of contract
a. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt een contract afgesloten bij het geven van bedrijfsmassages aangegaan voor de duur van minimaal 10 opkomsten, ingaande de eerste dag van de maand volgend op die waarin de offerte of de overeenkomst is ondertekend.
b. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt een opdracht tot het geven van de door Massagepraktijk De Woerd uit te voeren dienstverlening, uitgesloten hierbij zijn bedrijfsmassages deze vallen onder artikel 5.a, aangegaan voor de duur van minimaal 1 opkomst, ingaande op de dag welke in de offerte of overeenkomst is vermeld.
c. Na ommekomst van de overeengekomen contractperiode wordt de overeenkomst telkens van rechtswege voor een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen haar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand bij aangetekende brief heeft opgezegd. Deze opzegging kan geschieden zonder opgaaf van reden(en).
d. Indien sprake is van wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden niet zijnde wijzigingen conform de artikelen 4d en/of 10b zal Massagepraktijk De Woerd de opdrachtgever tijdig voor het verstrijken van de contractperiode een schriftelijk voorstel tot verlenging van de betreffende overeenkomst (prolongatievoorstel) doen toekomen. De opdrachtgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij Massagepraktijk De Woerd binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.
e. Een cadeaubon vertegenwoordigd een financiële geldigheid van een jaar.

Artikel 6. Omvang van de dienstverlening
a. De dienstverlening die Massagepraktijk De Woerd aan de opdrachtgever zal leveren omvat de in de overeenkomst genoemde diensten. De diensten zullen, indien niet anders afgesproken, overeenkomstig het contract en/of overeenkomst gelden gedurende de gehele looptijd van het contract of opdracht. Pauzes, bepaald door Massagepraktijk De Woerd, zullen geheel voor kosten zijn van Massagepraktijk De Woerd.
b. Behandelingen worden gegeven binnen de voor de behandeling staande tijd. Deze tijd is inclusief omkleden van de cliënt en benodigde anamnese. Het maken van een vervolgafspraak valt buiten de voor de behandeling gestelde tijd.

Artikel 7. Niet verschijnen
a. Voor zover in de offerte of overeenkomst geen behandelschema is vermeld, zal Massagepraktijk De Woerd haar diensten verlenen volgens een voor Massagepraktijk De Woerd gangbaar behandelschema. Bij hantering van het genoemde behandelschema komt verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van een persoon/personen voor risico van de opdrachtgever zoals omschreven in artikel 9c.
b. Indien een cliënt niet verschijnt voor een behandeling, is Massagepraktijk De Woerd gerechtigd, mits anders overeengekomen, de desbetreffende dienst(en) volgens artikel 8a in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.

Artikel 8. Annulering
a. Annulering van een losse behandeling door de cliënt dient uiterlijk 24 uur voor de afgesproken afspraak te geschieden. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Massagepraktijk De Woerd gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.
b. Annulering door deelnemer/opdrachtgever van een cursus is tot 14 dagen voor aanvang zonder kosten mogelijk. Annulering tussen 14 dagen en 24 uur voor aanvang is Massagepraktijk De Woerd gerechtigd de desbetreffende dienst(en) voor 70 procent in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten. Indien annulering binnen 24 uur voor aanvang geschiedt of er geen annulering plaatsvindt zonder opkomst van de deelnemer/opdrachtgever, is Massagepraktijk De Woerd gerechtigd de desbetreffende dienst(en) 100 procent in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.
c. Annulering van afgesloten contracten/opdrachten voor presentaties, demonstraties, bedrijfs-, evenementenmassages en overige massages op locatie dienen door de opdrachtgever/contactpersoon uiterlijk 1 kalendermaand voor de afgesproken aanvangsdag schriftelijk per aangetekende brief te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door Massagepraktijk De Woerd €150,- administratiekosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Massagepraktijk De Woerd gerechtigd de desbetreffende dienst(en) 100 procent in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.
d. Bij annulering gedaan door Massagepraktijk De Woerd zullen bij een losse behandeling de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden. Indien Massagepraktijk De Woerd binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling een losse behandeling annuleert wordt hiervoor een nieuwe afspraak gemaakt. Vergoeding van de door Massagepraktijk De Woerd geannuleerde afspraak is voor
beide partijen niet van toepassing.
e. Bij het annuleren van massages op locatie/cursussen/presentaties/demonstraties gedaan door Massagepraktijk De Woerd wordt het door de deelnemer/opdrachtgever betaalde bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen geretourneerd. De door de deelnemer/opdrachtgever geleden schade als gevolg van derving van inkomsten of anderszins geleden schade worden niet door Massagepraktijk De Woerd vergoed.

Artikel 9. Verantwoordelijkheden
a. De opdrachtgever van massages op locatie dient een deugdelijke verwarmde, ethisch en hygiënisch verantwoorde vrije ruimte per masseur ter beschikking stellen tijdens het uitvoeren van door Massagepraktijk De Woerd aangeboden diensten.
b. De opdrachtgever van cursussen/demonstraties/presentaties op locatie dient een deugdelijke verwarmde, ethisch en hygiënisch verantwoorde vrije ruimte ter beschikking stellen tijdens het uitvoeren van door Massagepraktijk De Woerd aangeboden diensten.
c. De opdrachtgever van massages/cursussen/demonstraties/presentaties op locatie dient er zorg voor te dragen dat Massagepraktijk De Woerd ten allen tijden de werkzaamheden ethisch en hygiënisch kan uitvoeren. Indien blijkt dat de opdrachtgever hierin in gebreke is gebleken is Massagepraktijk De Woerd gerechtigd de desbetreffende dienst(en) niet aan te vangen/te onderbreken en de dienst 100 procent in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.
d. De opdrachtgever is ten allen tijden eindverantwoordelijke en verplicht zich zelf eventueel in samenwerking met een eigen contactpersoon tot de planning van het behandelschema en de organisatie van de afgesproken dag(en). Eventuele lege plaatsen als ook het niet verschijnen van deelnemers/werknemers/cliënten zullen voor rekening zijn van de opdrachtgever.
e. De opdrachtgever dient een contactpersoon kenbaar te maken aan Massagepraktijk De Woerd. Deze contactpersoon is tevens verantwoordelijk voor het melden van wijzigingen in het behandelschema.
f. De deelnemer/werknemer/cliënt dient recentelijk/actueel medicijngebruik, lichamelijke problemen/aandoeningen, zwangerschap, recentelijk/actueel behandeling van een arts, specialist, therapeut of andere behandelaren kenbaar te maken aan de medewerker(s) van Massagepraktijk De Woerd voor aanvang van de behandeling/cursus.
g. Massagepraktijk De Woerd kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of letsel voortvloeiende uit het verzwijgen van informatie zoals benoemd in artikel 9f.
h. Massagepraktijk De Woerd behoudt zich het recht behandeling te weigeren bij personen die onder invloed zijn van alcohol, medicijnen, geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
i. Massagepraktijk De Woerd is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen in aanloop naar/tijdens/na afloop van een bandeling/cursus//presentatie/demonstratie.
j. Massagepraktijk De Woerd streeft naar alle afgesproken dienst(en) doorgang te laten hebben. Mocht door welke omstandigheden ook dit niet mogelijk blijken dan tracht Massagepraktijk De Woerd hiervoor een gelijkwaardige oplossing/vervanging te verzorgen. Indien dit niet mogelijk blijkt heeft Massagepraktijk De Woerd het recht de afgesproken dienst(en) te annuleren. Bij annuleringen gedaan door Massagepraktijk De Woerd beroept Massagepraktijk De Woerd zich op artikel 8d/e.

Artikel 10. Tarieven
a. De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. Bij een contract zijn de tarieven telkens, tenzij anders is overeengekomen, ten hoogste één contract geldig.
b. Massagepraktijk De Woerd behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden(en), de tarieven tussentijds aan te passen.
c. Massagepraktijk De Woerd is niet verplicht voorafgaande aan de tariefsverhoging van behandelingen deze kenbaar te maken aan zijn cliënten.
d. Op prijzen gehanteerd door Massagepraktijk De Woerd wordt het geldende tarief omzetbelasting doorberekend.

Artikel 11. Geheimhouding/privacy
a. Massagepraktijk De Woerd zal alle informatie betreffende de opdrachtgever, het bedrijf, de bedrijfsvoering de arbeidsomstandigheden, personeelsleden, deelnemers, cliënten, medewerkers en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen. Verkregen informatie wordt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de betreffende persoon, nooit aan derden kenbaar gemaakt of verkocht.
b. Massagepraktijk De Woerd heeft geheimhoudingsverplichting zoals beschreven onder 11a opgelegd aan haar medewerkers.

Artikel 12. Dossierbeheer en inzagerecht
a. Massagepraktijk De Woerd kan c.q. mag van de betrokken werknemer(s)/deelnemer(s) van de opdrachtgever als ook van de opdrachtgever zelve een dossier bijhouden.
b. Massagepraktijk De Woerd kan c.q. mag van de betrokken cliënt(en)/patiënt(en) een dossier bijhouden.
c. Naast Massagepraktijk De Woerd heeft slechts de betreffende werknemer/deelnemer/cliënt recht op inzage in dit dossier. Een opdrachtgever kan slechts inzage in het dossier krijgen, indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de werknemer/deelnemer, dan wel aan een wettelijke regeling.

Artikel 13. Facturering en betaling
a. Tenzij anders overeengekomen dient bij een opdracht/contract de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan Massagepraktijk De Woerd te betalen.
b. Massagebehandelingen welke zijn uitgevoerd in de massagepraktijk dienen, mits anders overeengekomen, direct na de behandeling per pin (indien mogelijk) dan wel contant te worden voldaan. Bij niet nagekomen of te laat geannuleerde afspraken verstuurd Massagepraktijk
De Woerd naar betrokken cliënt een factuur van betreffende afspraak. Deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan.
c. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever/cliënt in verzuim. De verplichting van Massagepraktijk De Woerd tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort, terwijl de opdrachtgever/cliënt met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.
d. Bij in artikel 13c genoemde verzuim komen alle rechtelijke en buitenrechterlijke kosten voor rekening van de opdrachtgever/cliënt. Daaronder vallen onder anderen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
e. Voor het geval naar het oordeel van Massagepraktijk De Woerd de financiële positie van de opdrachtgever risico’s met zich brengt, is Massagepraktijk De Woerd gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.
f. Bij overschrijding van de betalingstermijn van een aanbetaling is Massagepraktijk De Woerd gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
g. Cadeaubonnen zijn niet tegen geld inwisselbaar.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van Massagepraktijk De Woerd voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal € 1.250.000,00 per gebeurtenis. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Massagepraktijk De Woerd beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van Massagepraktijk De Woerd wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Massagepraktijk De Woerd ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.
b. De opdrachtgever vrijwaart Massagepraktijk De Woerd voor aanspraken door derden, waaronder begrepen de cliënt(en) van de opdrachtgever indien Massagepraktijk De Woerd uit naam van de opdrachtgever werkzaam is.
c. Massagepraktijk De Woerd is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Massagepraktijk De Woerd kunnen worden toegerekend.
d. Schade welke door een opdrachtgever/werknemer/deelnemer/cliënt veroorzaakt is aan have en goed welke door Massagepraktijk De Woerd beschikbaar is gesteld of welke door Massagepraktijk De Woerd is gehuurd/gekocht zullen voor rekening zijn van de veroorzaker.
e. Massagepraktijk De Woerd is niet aansprakelijk te stellen voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
f. Massagepraktijk De Woerd is niet aansprakelijk te stellen voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.

Artikel 15. Tussentijdse ontbinding
a. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien:
– de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn;
– ter zake van de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming;
– de wederpartij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren;
b. Tenzij sprake is van wijzigingen als bepaald in de artikelen 4d en/of 10b, is ingeval van tussentijdse wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden bij meerjarige overeenkomsten de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met ingang van het volgend contractjaar tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief. Deze aangetekende brief dient uiterlijk een maand voor aanvang van het nieuwe contractjaar door Massagepraktijk De Woerd te zijn ontvangen.
c. Massagepraktijk De Woerd is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien zij dit ingevolge wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.

Artikel 16. Eigendom
Apparatuur/materieel/producten/inboedel en inventaris welke eigendom zijn van Massagepraktijk De Woerd worden zonder overeenkomst tussen beide partijen niet uitgeleend/verhuurd. Bij vermissing, verduistering of ontvreemding van eigendommen van Massagepraktijk De Woerd doet Massagepraktijk De Woerd direct aangifte bij de politie.